Fylkestingskandidat

Christina Maria Bratli

Gruppeleder og Varaordfører.

Christina Maria Bratli