- Nei til diagnosestyring av helsevesenet

Ny kurs for behandling av unge med psykiske lidelser

maria

-Det er en bekymringsfull overdiagnostisering av ungdom. Vi ønsker å forsterke den tidlige tverrfaglige innsatsen rundt eleven i skolen, slik at unge tidlig får den hjelpen de trenger for å takle utfordringer i hverdagen, sier Maria Aasen-Svensrud, stortingsrepresentant Vestfold.

Barn og unge rapporterer om mer symptomer på depresjon og angst, ifølge UngData. Fra 2008 til 2018 er det en økning i bruk av antidepressiva i aldersgruppen 15 til 19 år på 48 prosent, ifølge Folkehelseinstituttet. Det er lett å svare med «Mer behandling og mer psykologer», men det kan for mange være feil medisin.

I forslag til nytt partiprogram foreslår Arbeiderpartiet en ny kurs for å behandle psykiske problemer for ungdom.

-Vi må tenke nytt om psykisk helse for ungdommene våre. Du skal ikke måtte ha en diagnose for å få hjelp, sier Aasen-Svensrud.

Tenke nytt 

Det er en ond sirkel at vi har lagt opp til at man helst bør ha diagnose for å få riktig hjelp og at man må ha diagnose for å få penger til sykehusene. Psykisk helse er like viktig som fysisk helse. Vi må trappe opp forebyggingen av psykiske helseplager, og det må bli lettere å få hjelp når slike plager oppstår.

-Arbeiderpartiet ønsker å styrke laget rundt eleven ved å satse på tidlig innsats, med påkobling av rådgivere, skolehelsetjeneste og andre instanser som kan hjelpe ungdom med det som er utfordrende i hverdagen uten å gi dem merkelapper som depresjon og angst. Med gode ressurser tett på eleven på skolene, er det enklere å avgjøre hvem som eventuelt bør sendes videre og hvem som kan få hjelp uten å starte et pakkeforløp med psykisk helsehjelp og diagnostisering, utdyper Aasen-Svensrud.

I dag er det store forskjeller mellom de ulike regionene hva slags hjelp du får - det ønsker Arbeiderpartiet å gjøre noe med, blant annet gjennom å jobbe mer på tvers mellom de ulike instanser og fagmiljøer, tett på kommunene og skolen. Tilbudet skal ha en høy faglig kvalitet, uavhengig av sosiale bakgrunn og hvor de bor i landet.

-Vi foreslår i programmet en forpliktende opptrappingsplan for psykisk helsevern og få ned køene i psykisk helsevern, slik at alle som har behov for akutt hjelp får det, sier Aasen-Svensrud.

Garanterer ressurser 

-Alt handler til syvende og sist om prioriteringer og ressurser. De ressursene vil Arbeiderpartiet garantere for. Til det trengs en kommuneøkonomi som gir skolene ressurser til å ha et sterkt lag rundt eleven. Tidlig innsats mot psykiske problemer handler mye om hva skole og nærmiljø kan gjøre for eleven som strever, enn hva behandlingsapparatet kan gjøre. Fellesskapet skal ta ansvaret for det, sier Aasen-Svensrud.

Skole

Arbeiderpartiet vil:

-Styrke psykisk helsefeltet.

-Sikre lavterskeltjenester som er lett tilgjengelig for alle, uavhengig av hvor du bor.

-Fjerne egenandelen for pasienter opp til 25 år for behandling i offentlig psykisk helsevern.

-Sørge for at helsesykepleiere over hele landet kan henvise til barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP).

-Styrke laget rundt elevene på skolen, med et tverrfaglig team som er tett på eleven.

-Prioritering av psykisk helse og rus, både akutt hjelp og lavterskeltjenester.

-Sørge for rask psykisk helsehjelp og lavterskeltjenester uten henvisning i alle kommuner.

-Lage en forpliktende opptrappingsplan for psykisk helsevern og få ned køene i psykisk helsevern, slik at alle som har behov for akutt hjelp, får det.