g

Billigere barnehage og gratis SFO for 1. klassinger!

• Arbeiderpartiet vil i løpet av de første 100 dagene i regjering kutte barnehageprisen med 2800 kr og gi barnefamilier en forutsigbar barnehagepris. 

• Arbeiderpartiet vil gi førsteklassingene gratis SFO, for at alle barn skal få delta. Vi har foreslått å begynne innføringen med 5 timers gratis for førsteklassingene i 2021.

• Vi vil gjøre barnehagen gratis fra det tredje barnet som går samtidig i barnehagen.

Gode barnehage- og skolefritidsordninger er viktig for barna våre, for at hverdagskabalen til småbarnsfamilier går opp og for at vi som fellesskap skal lykkes med å gi alle barn en god oppvekst. Da må vi sørge for at alle barn får delta i fellesskapet – at de ikke må bli hjemme fordi prisen er for høy. Høyreregjeringen har gitt vanlige barnefamilier høyere priser, det merkes på økonomien til småbarnsfamilier og kan føre til at barn ikke får gå i barnehagen eller delta i leken, læringa og fellesskapet i SFO. 

Vi vil også:

• Ansette flere barnehagelærere og fagarbeidere i barnehagene, og innføre krav om at minst halvparten av de ansatte skal være pedagoger. 

• At barna skal møte nok trygge voksne, med en bedre bemanningsnorm som stiller tydelige krav til vikarbruk og at tid som går til planlegging, kontorarbeid, foreldrekontakt og andre forberedelser skal holdes utenfor.

• Gi ansatte bedre muligheter til kompetanseutvikling, også fagarbeidere. Og gi flere mulighet til å ta fagbrev på jobb.

• Sikre at pengene private barnehager mottar fra fellesskapet og foreldre skal brukes på barna, med et strengere regelverk og nytt finansieringssystem som setter en stopper for kommersialiseringen av barnehagesektoren og at barnas penger blir private gevinster.