Likestilling kommer ikke av seg selv!

j

Kjønnsskillene er fortsatt store i media, arbeidsliv, politikk og familie. Arbeiderpartiet vil at kvinner og menn reelt skal ha like muligheter.

For Arbeiderpartiet er likestilling en sentral del av frihetskampen. Selv om vi i Norge har kommet langt, er vi ikke i mål. Det er for langt mellom de formelle rettigheter folk har, og de reelle mulighetene til frihet folk opplever i livene sine. Vi trenger en kraftfull politikk for å oppnå økt likestilling for flere. Enkeltmennesket skal ikke trenge å kjempe de små og store kampene alene, men skal oppleve å stille likt og kunne velge fritt. Derfor må fellesskapet stille opp. Vi er ikke i mål før kvinner og menn har de samme rettighetene og mulighetene, i arbeidslivet, i familielivet og i samfunnet generelt. Et samfunn der folk diskrimineres eller der likestillingen er svak, er et samfunn som sløser med sine menneskelige ressurser.

Høyreregjeringen har for alvor satt likestillingen i revers ved å kutte i pappapermen, øke kontantstøtten, heve prisen i barnehagene, foreslått reservasjonsrett, gjort arbeidsmiljøloven dårligere for kvinner (mer midlertidighet med mer), fjerna likestillingsloven som egen lov, foreslått søndagsåpne butikker og tatt bort redegjørelsesplikten.  Arbeiderpartiet har gått imot alt dette.  

Utviklingen de siste tiårene har dessverre vært preget av stagnasjon. Mens det var en betydelig framgang for kvinnene på 1970-/1990-tallet, har det senere vært lite endring. Koronaepidemien har satt søkelys på betydningen av kvinner sin nedvurderte omsorgsarbeid og utsatte økonomiske stilling. 

Kvinner er nemlig de største taperne under koronapandemien. Det slår blant annet en rapport fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) fast. Det mener Arbeiderpartiet det er på høy tid å gjøre noe med. 

På disse områdene har kvinner blitt rammet særlig hardt av koronapandemien: 

Ledighet og økonomi: Flere kvinner jobber i næringer som er hardest rammet av nedstengning og koronarestriksjoner, som overnatting- og serviceyrker og innen kultursektoren.

Arbeidsbelastning og smittefare: Flere kvinner enn menn jobber i yrker som har stått i frontlinjen i møte med pandemien, som helse- og omsorg, renhold og barnehage og skole.

Sårbarhet og vold: For mange kvinner er hjemmet det minst trygge stedet å være. Antall henvendelser til krisesenter og politi gikk ned etter nedstengingen av samfunnet, noe som kan tyde på at mange som trengte hjelp ikke nådde fram.

Her er vår politikk for bedre likestilling:

Arbeid

-Styrke fortrinnsretten til økt stilling og styrke retten til heltid i lovverket ved at arbeidsgiver må bevise at det er behov for deltidsstilling.

- Fjerne adgangen til midlertidige ansettelser i arbeidsmiljølovens §14-9 F.

- Sørge for at heltid og faste stillinger blir normen i helse- og omsorgssektoren gjennom lovverk og egne heltidsmidler.

- benytte den økende inkluderingskompetansen både i tiltaksbedrifter og i NAV for å øke likestillingen og inkluderingen i arbeidslivet.

- Opprette et eget trepartssamarbeid for likestilling.

- Sørge for økt mangfold i arbeidslivet samt bedre representasjonen mellom kjønnene i de bransjene der dette går for sakte.

- Ytterligere styrke kvalifiserende tiltak for innvandrerkvinner som faller utenfor andre ordninger.

Likestillingsarbeid i det offentlige og i samfunnet

- Opprette nye likestillingssentre og styrke de fire som allerede finnes.

- Bekjempe seksuell trakassering.

- Jobbe for likestilling og mangfold innenfor alle områder i kulturlivet.

- Øke mangfoldet i norsk film ved å arbeide for flere kvinner i film og serier og satse mer på samisk film.

- Støtte idrettens arbeid for likestilling og inkludering i idretten.

- Øke støtten til organisasjonene som jobber for økt likestilling.

- Styrke Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda.

- Utvide statens prinsipper for eierstyring til også å gjelde mål om likestilling.

- Styrke arbeidet mot seksuell trakassering i samfunnet, i de kvinnedominerte yrkene spesielt, blant annet ved å få arbeid mot seksuell trakassering inn i HMS-reglene i arbeidsmiljøloven, styrke de aktørene som arbeider mot seksuell trakassering, og jobbe holdningsskapende fra barnehagen av og gjennom skoleløpet.

- Vurdere økt bruk av kvotering for å sikre flere kvinner i ledende stillinger i det offentlige og private.

Barnehage

-Bevare maksprisordningen og rett til søskenmoderasjon i barnehagen.

Kvinnehelse

-Legge fram en strategi for kvinners helse, som innebærer styrking av forskning på kvinnehelse, mer kunnskap om kvinnehelse i

helseutdanninger og tiltak for å sikre kvinner bedre utredning, behandling og oppfølging i helsetjenesten.

-Utrede mer standardiserte pasientforløp for smertebehandling, migrene, utmattelse og muskel- og skjelettlidelser.

-Utvide ordningen med gratis prevensjon for unge jenter og kvinner.

-Reversere alle innskrenkninger som er gjort i abortloven de siste årene.

- Legge til rette for et faglig forsvarlig valg mellom medikamentell og kirurgisk abort, og styrke oppfølgingen etter en abort for kvinner som har behov for det.

- Følge opp endringene i bioteknologiloven som sikrer flere mulighet til å stifte familie.

- Gi alle gravide tilbud om tidlig ultralyd i svangerskapet før uke 12 i det offentlige helsevesenet, og rett på utvidet fosterdiagnostikk, herunder NIPT, samt rådgivning og oppfølging.

Fødetilbud

- Styrke bemanning på fødeavdelingene med mål om én-til-én oppfølging fra jordmor.

- Legge til rette for at mor kan være så lenge som nødvendig barselavdeling etter fødsel.

- Styrke jordmorstyrte fødestuer.

- Innføre rammefinansiering av fødetilbudet.

- Innføre en nasjonal ordning som sikrer at alle jordmødre i

distriktskommuner får full stilling.

-Sikre at kvinner i kommuner med 90 minutters reisevei eller mer til sykehuset får følge av jordmor på vei til sykehuset.

-Sikre at alle kommuner kan oppfylle kravet om hjemmebesøk til nybakte mødre.

Forhindre vold i nære relasjoner

- Legge frem en mer ambisiøs nasjonal opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og mot vold i nære relasjoner.

- Innføre krav om at alle kommuner skal utarbeide handlingsplaner mot vold i nære relasjoner.

-Sørge for bedre samarbeid mellom etatene som jobber med personer utsatt for vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep, blant annet ved å rydde opp i uklarheter knyttet til taushetsplikten.

-Styrke særskilt viktige institusjoner i arbeidet med vold i nære relasjoner, som krisesentrene og barnehusene, samt opprette flere såkalte barnehus-satellitter.

-Legge til rette for økt bruk av omvendt voldsalarm, ved å gi påtalemyndigheten kompetanse til å ilegge kontaktforbud med elektronisk kontroll, og gjennomgå ordningen med besøksforbud.

-Bekjempe voldtekt gjennom blant annet å tydeliggjøre straffeloven, slik at ordlyden gjenspeiler at seksuell omgang uten samtykke er forbudt.

Justis

-Sørge for at kvinner sikres en fullverdig og likeverdig straffegjennomføring på lik linje med menn, samt avvikle all samsoning mellom kvinner og menn.

Internasjonalt

- Gi flere kvinner støtte til å bestemme over egen kropp: Kvinners rett til selv å bestemme over egen kropp utfordres i stadig flere land. USA under Trump-regjeringen kuttet drastisk i støtten til prevensjon og familieplanlegging. Vi vil øke vår innsats og etablere nye allianser.