-Kommer til å koste, men er nødvendig

Framtidas videregående skole

Fabian

Full finansiering er grunnleggende for at fylkeskommunene har muskler nok til å få gjennomført denne utrolig viktige reformen, sier Fabian Wahl Sandvold.

– For lenge har elever måttet tilpasse seg videregående, og ikke omvendt. Undervisningen har ikke tatt hensyn til den digitale virkeligheten vi står i, fagene har gitt for lite rom for dypdykk, og elever med ulike forutsetninger møter i for stor grad det samme firkanta systemet, sa Fabian Wahl Sandvold i gårsdagens fylkestingsmøte.

Fylkestinget i Vestfold og Telemark behandlet et høringssvar til innstillingen til Lied-utvalget, som ble nedsatt for å reformere struktur, innhold og organisering av framtidas videregående skole.

Utvalgets forslag til endringer vil få store konsekvenser for hvordan videregående opplæring blir organisert i fremtiden. Det er svært viktig at det tenkes helt nytt og at endringene ikke skal tilpasses den skolestrukturen vi har i dag. Det må i fremtiden i større grad være skolen som tilpasser seg den enkelte elevs forutsetninger og behov, og ikke slik det tradisjonelt har vært - at det er elevene som må tilpasse seg skolen. Det er viktig at tilbudet blir lagt opp med fokus på at hver enkelt elev går «sitt løp».

– Ikke minst dropper hver fjerde elev ut av videregående, og faller utenfor utdanning og sosiale arenaer. Å havne på utsiden av fellesskapet gjør vondt verre for alt for mange unge, fortsatte Sandvold.

Utvalget foreslår blant annet å gi alle elever en rett til å fullføre videregående skole, innføre semester med færre fag og mer dypdykk, og å skrote den tilfeldige trekkordningen til eksamen.

– Det er en reform som kommer til å koste, men er nødvendig. Vi er ikke ukjent med kostbare reformer fra regjeringen som er grovt underfinansiert. Derfor er det viktig at vi gir en tydelig tilbakemelding om at det må følge nok midler med. Full finansiering er grunnleggende for at fylkeskommunene har muskler nok til å få gjennomført denne utrolig viktige reformen, avsluttet Sandvold.

Høring NOU 2019:25 Med rett til å mester inneholder 106 forslag, som Kunnskapsdepartementet ønsker å få besvart gjennom høringen. Alle forslagene kommer som en konsekvens av fire hovedprinsipper for fremtidens videregående opplæring:

· En opplæring som kvalifiserer, med rett til å fullføre og bestå

· En opplæring tilpasset faglig ståsted, for å bli kvalifisert til neste nivå

· En opplæring med to klart definerte sluttkompetanser med høy kvalitet

· En opplæring for voksne, for kvalifisering og rekvalifisering

Utvalget foreslår blant annet:

· Rett til tre års utdanning på det studieprogrammet du tas opp på, erstattes av rett til å fullføre videregående med godkjent yrkes-, studie-, eller grunnkompetanse.

· Rett til innføringsfag i norsk, engelsk og matte for elever som ikke har gode nok forkunnskaper fra ungdomsskolen, for å sikre utbytte av opplæringen i videregående opplæring.

· Definerte terminer i videregående, der antall fag reduseres og undervisningen konsentreres, for å bedre mulighetene for faglig fordypning

· Et skarpere skille mellom studiekompetanse og yrkeskompetanse

Høring NOU 2019:25 Med rett til å mestre: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-nou-201925-med-rett-til-a-mestre/id2685506/