PRESSEMELDING 31.01.22

Vestfold og Telemark Arbeiderparti opprettet en komité på sitt representantskapsmøte 6. november 2021, med mandat til å forberede en innstilling i forbindelse med en eventuell oppsplitting eller videreføring av det sammenslåtte fylke Vestfold og Telemark.

Komiteen har i januar gjennomført en grundig høring i hele partiorganisasjonen og har hatt møte med 21 av 23 partilag i fylkets kommuner. Tilbakemeldingene har vært tydelige på hva partilagene i Arbeiderpartiet tenker og mener om fremtiden til tvangssammenslåingen som den forrige regjering gjennomførte.

Komiteen har nå kommet fram til sin innstilling som vil bli forelagt representantskapet 12. februar. Det er representantskapet som har det avgjørende ordet om hvorvidt Vestfold og Telemark Arbeiderparti skal gå inn for å oppløse fylket eller ikke.  

Komiteens forslag til vedtak: 

Vestfold og Telemark Arbeiderparti vil oppløse tvangssammenslåingen av Vestfold og Telemark fylkeskommune og søke regjeringen om oppløsning innen fristen 1.mars.

Innstilling fra komiteen: 

Innstilling fra hurtigarbeidende komite for eventuell oppsplitting til ekstraordinært representantskap 12. februar.

Vestfold og Telemark Arbeiderparti har gjennomført en grundig høring i hele partiorganisasjonen, parallelt med fylkeskommunen sin egen høringsrunde, og har fått tydelige tilbakemeldinger på hva partilagene tenker og mener om fremtiden til tvangssammenslåingen som den forrige regjering utførte.

Komiteen for eventuell oppsplitting av Vestfold og Telemark sitt mandat var å være lyttepost for kommunepartiene og partiets velgere – for deretter å dra en konklusjon basert på dette. I tillegg skulle komiteen ta med seg fordeling av statlige arbeidsplasser inn i arbeidet. Komiteen har gjennomført digitale møter med totalt 21 av 23 kommunepartier, noen før de har hatt medlemsbehandling og noen etter. Totalt sett var det en stor overvekt av kommunepartier som er for en splitting, noe som også er sammenfallende med de offisielle høringsuttalelsene fra kommunestyrene i samtlige Vestfold og Telemarkskommuner De viser at 16 av 23 kommuner i Vestfold og Telemark ønsker en oppløsning av tvangssammenslåingen.

Komiteen har opplevd stort engasjement i alle møtene, med reflekterte og gode argumenter både for og mot en oppsplitting. Argumenter for en oppsplitting er knyttet til avstander (både fysisk og demokratisk), kulturforskjeller og geografisk ulikhet, usikkerhet rundt videregående skole, samferdsel, fare for sentralisering og politisk kostnad ved ikke å dele basert på vår tidligere motstand. Argumenter mot en oppsplitting er knyttet til kostnader, styrkede fagmiljøer, bedret satsning på samferdsel og at det har gått for kort tid.

Basert på alle innspillene, samt politiske vurderinger, har et flertall i komiteen kommet fram til en innstilling om å splitte opp tvangssammenslåingen av Vestfold og Telemark. En samlet komite er likevel opptatt av at de gode erfaringene, særlig knyttet til prosjektorganisasjonen innen samferdsel ivaretas, og ber fylkestingsgruppen vår være ekstra oppmerksomme på dette når prosess med deling starter. Komiteen ønsker også å sende svært tydelige krav til regjeringen om våre forventninger knyttet til oppdeling av statsforvalterembetet, fordeling av statlige funksjoner, og i tillegg full økonomisk kompensasjon og dekning av utgifter knyttet til en deling.

Forslag til vedtak:

1. Vestfold og Telemark Arbeiderparti vil oppløse tvangssammenslåingen av Vestfold og Telemark fylkeskommune og søke regjeringen om oppløsning innen fristen 1.mars.

- Dissens fra Harald Olsen (LO) og Magnus Moen (AUF): Vestfold og Telemark Arbeiderparti vil ikke oppløse tvangssammenslåingen av Vestfold og Telemark fylkeskommune, men heller videreutvikle den nåværende fylkeskommunen med nye oppgaver.

2. Vestfold og Telemark AP krever at kostnadene ved en oppdeling finansieres i sin helhet fra staten og at det opprettes solide overgangsordninger for å sikre økonomiske rammer som bidrar til et godt tjenestetilbud og kompensere for økte driftskostnader. 

3. Vestfold og Telemark Arbeiderpartiet har et absolutt krav om at regjeringen sikrer at statsforvalterembetet følger de nye fylkesgrensene i Vestfold og Telemark, og sørger for at dette er avklart i god tid innen kommune- og fylkestingsvalget i 2023. 

4. Vestfold og Telemark Arbeiderparti ber regjeringen følge opp Hurdalsplattformens punkt om å styrke det lokale demokratiet gjennom desentralisering av oppgaver til kommuner og fylkeskommuner, og raskt overføre oppgaver fra statsforvalteren som ikke omhandler tilsyn, kontroll, klage eller jordvern, til fylkeskommunene. Fylkeskommunen må også tilføres nye oppgaver, basert på tidligere utredninger. Dette betyr også at fylkeskommunenes inntektssystem sikrer økonomisk handlerom for det regionale folkevalgte nivået.

5. Vestfold og Telemark Arbeiderparti ber om at fordeling av statlige arbeidsplasser gjøres utfra et likhetsprinsipp, for å skape nærhet til tjenestene. Strukturene for statlige tjenester bør så langt som mulig følge fylkesgrensene.