Ungdom som smiler til hverandre under skolelunsj

En skole der alle føler mestring

Fordi alle har noe de er gode på

Vi utdanner mennesker for livet

Vår viktigste oppgave i fylkeskommunen er å gi ungdom verktøyene de trenger for å mestre livet og å delta i arbeid og fellesskap. Alle elever har noe de er gode på, og det er vårt ansvar at de får oppleve mestring.

Framtidas arbeidsliv i Vestfold krever flere fagarbeidere og ansatte med spesialisert kompetanse. Vi trenger samfunnsengasjerte borgere som handler etisk, miljøbevisst og tenker kritisk. Samtidig vet vi at mange ungdommer sliter med psykisk uhelse, prestasjonspress og motivasjon på skolebenken, og at ikke alle får til å gå et ordinært skoleløp. Vi vet også at skolen kan være med på å reprodusere og forsterke sosiale forskjeller i samfunnet. For Arbeiderpartiet er det ingen viktigere oppgave enn å gi folk muligheter til å bygge livet sitt og realisere eget potensial, uansett bakgrunn.  Derfor går vi til valg på en mer praktisk skole der det ikke har noe å si hvem du er, hvor du kommer fra eller hvor mye penger foreldrene dine har. Vi skal ha en åpen og tilgjengelig skolehelsetjeneste og bekjempe mobbing og trakassering. Samtidig skal vi sikre gratis skolemat, og bind og tamponger på skolene.  

Vi vil styrke og bygge laget rundt eleven. Kommunene og fylket må jobbe sammen for å tette glippsonen mellom ungdomstrinn og videregående, der vi vet mange ofte faller fra. Vi må bekjempe mobbing og hatprat i skolegården. Vi trenger en åpen og tilgjengelig skolehelsetjeneste, miljøarbeidere og ansatte som ser hver ungdom, og lærere med tid til den enkelte elev. Derfor vil vi gjennomføre en tillitsreform i skolene våre som fjerner detaljstyring og unødvendige tester og rapportering. Det å minske rapporteringskravet vil gi de ansatte mer tid til å se elevene, drive undervisning og utøve faget sitt. De ansatte skal også gis mulighet til kompetanseheving og utveksling med næringslivet.  

Sammen med våre ansatte og elever vil vi skape en sosialt inkluderende skole basert på tillit til elev og lærer, samtidig som vi leverer god kvalitet i opplæringen.  

Derfor vil Vestfold Arbeiderparti:

 • garantere en gratis, offentlig fellesskole som gir et godt utdanningstilbud til hver enkelt elev, og vi vil si nei til nye kommersielle privatskoler 

 • gjennomføre en tillitsreform i skolene våre som frigjør tid til å gi elevene bedre læring og mer oppfølging, og som fjerner unødvendig rapportering og detaljstyring 

 • gi de ansatte mulighet for kompetanseheving og utveksling med næringslivet 

 • være en aktiv skoleeier, som i samarbeid med ansatte og elever, skaper den beste skolen for å sette ungdommene våre i stand til å mestre livene sine og bli fullverdige deltakere i arbeid og fellesskap 

 • at du som elev skal få hjelp når du trenger det. Vi vil styrke laget rundt elevene, alt fra en åpen og tilgjengelig skolehelsetjeneste, til miljøarbeidere og våre ansatte i kantina 

 • arbeide for å overføre alle skolehelsetjenester, rådgivningstjenester og andre tjenester for VGS-elever til fylkeskommunen, for å gi et helhetlig og godt tilbud til elevene 

 • i samarbeid med kommunene skape bedre overganger mellom ungdomstrinnet og videregående 

 • etablere en forsøksordning med læreplassgaranti i helse- og oppvekstfag 

 • legge til rette for fleksible løp i flere utdanningsprogrammer, der elevene får veksle mellom skole og arbeidsliv 

 • arbeide for å etablere et nasjonalt senter for yrkesfag i Larvik 

 • bekjempe mobbing og trakassering i skolen 

 • utarbeide en forpliktende handlingsplan mot rasisme i skolen 

 • trappe opp arbeidet med demokratiopplæring i skolen. Støtte skolereiser til nærliggende destinasjoner med tilrettelagte læringsopplegg som Utøya, Holocaust-senteret, 22. juli-senteret og Berg fengsel i Tønsberg 

 • styrke seksualundervisningen, med fokus på kjønns- og seksualitetsmangfold, og økt forståelse for samtykke og grensesetting 

 • at alle nye skoletoaletter skal være kjønnsnøytrale 

 • tilby elevene gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse 

 • innføre søkbare tilbud om opplæring i utlandet som del av videregående opplæring 

 • styrke samarbeidet med Universitetet i Sørøst-Norge, deriblant utnytte universitetsskoleavtalene for blant annet å gjøre elevene studieforberedt og for gjensidig kompetanseheving 

 • inkludere våre ansatte i kantinene i arbeidet for å styrke laget rundt eleven. Vi vil bruke kantina som verktøy for læring og som sosial arena 

 • gi alle elever et ett gratis, sunt og variert skolemåltid hver dag  

 • ha gratis bind og tamponger tilgjengelig på skolenes toaletter 

 • styrke, synliggjøre og videreutvikle Fagskolen Vestfold og gi flere muligheten til å ta høyere yrkesfaglig utdanning 

 • sørge for et skoletilbud som sikrer elevene muligheten til å gå på en skole i sitt nærområde. 

 • jobbe for at skolene blir sertifisert som dysleksivennlige 

 • styrke medvirkning i videregående opplæring  

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!