Ungdom på trening, på lag prater sammen

Gode og meningsfulle liv for alle

Like muligheter kommer ikke av seg selv

Alle som bor i Vestfold skal ha like muligheter til å leve et godt liv, enten du vokser opp her, har flyttet til fylket fra et annet sted i Norge eller kommer hit fra et annet land. Like muligheter kommer ikke av seg selv. Vi må forsvare det inkluderende fellesskapet og åpenheten som Vestfold står for. Vi vil investere i fellesskapsløsninger og styre fylket slik at Vestfold er og blir et sted for alle.  

Det er viktig å gi alle mulighet til meningsfulle aktiviteter og deltakelse i hele fylket. Vi vil derfor samarbeide med kommunene, kulturlivet og frivilligheten for å skape åpne og inkluderende aktivitetstilbud, blant annet gjennom å styrke den lokale idretten og det lokale kulturlivet.  

Arbeiderpartiet er garantisten for inkludering, samt sosial og økonomisk utjevning. Dette er grunnleggende for bedre folkehelse for alle. Folkehelsearbeidet skal bedre den enkeltes livskvalitet gjennom hele livet og er fundamentet for et bedre samfunn. Det forebyggende helsearbeidet og muligheten til å ta sunne valg gjelder oss alle, men vi må ha et ekstra våkent øye for å utjevne helseforskjeller og nå de som trenger det aller mest.  

Det betyr også at alle barn og unge skal ha mulighet til å gå på kultur og idrett. Alle unge fortjener å oppleve mestring, og alle har noe de er gode på. Da er det vårt ansvar å bygge laget rundt de unge, som gjør at alle får mulighet til å prøve seg frem. Noen er gode i matte, andre er rå på fotball. I vårt Vestfold skal alle med, alle skal føle mestring og alle skal føle seg viktig. Da er det vårt ansvar å passe på at alle får mulighet til å delta i kultur og idrett, uansett størrelsen på foreldrenes lommebok.

Et godt Vestfold-samfunn for innbyggerne våre er avhengig av tillit, trygghet og tilhørighet. Vi skal satse på fellesskapet, på menneskene som bor her, og løfte opp dem som faller utenfor. Vestfold har plass til alle. Det er vår styrke.  

Derfor vil Vestfold Arbeiderparti:

 • sikre like muligheter til å delta i idretten og kulturlivet ved å styrke tiltakene for likestilling og inkludering. 

 • arbeide for flere fritidsaktiviteter med lave kostnader og flere gratistilbud 

 • samarbeide med idretten og kommunene for å bidra til økt rekruttering og styrket kompetanse hos ungdomsledere 

 • øke tilskuddet til barne- og ungdomskultur i Vestfold 

 • evaluere pågående tilskudds- og støtteordninger med mål om å øke støtten til profesjonell scenekunst i Vestfold 

 • være en forkjemper for å sikre og styrke marinemusikken 

 • styrke utviklingen av bibliotekene som åpne og inkluderende møteplasser 

 • videreutvikle bibliotekenes rolle i arbeidet mot digitalt utenforskap 

 • samarbeide med kommunene om kunnskapsbasert folkehelsearbeid, blant annet gjennom å få utsatte grupper mer med i aktiviteter som fremmer god helse 

 • ha et spesielt fokus på forebyggende arbeid i videregående utdanning med vekt på psykisk helse, rusmisbruk, ensomhet og diskriminering 

 • øke satsingen på psykologstøttet tannbehandling for barn 

 • styrke støtten til tannbehandling for hjelpetrengende eldre som bor hjemme og i institusjon 

 • i samarbeid med kommunene sørge for at grupper som har krav på fri eller rabatert tannbehandling, får tilbud om det 

 • samarbeide med kommunene om arealplanlegging som gjør at alle kan være mer fysisk aktive i dagliglivet 

 • verne om strandsonen og sikre at friluftslivet er tilgjengelig for alle 

 • hegne om allemannsretten i utmark og skjærgård 

 • støtte utvikling av stier, flerbruksbaner og andre aktivitetsarealer som legger til rette for aktivitet for alle 

 • styrke formidlingen og forskningen på vår felles historie innen kulturarv, som vikingtida 

 • at kulturminner av nasjonal og regional verdi må sikres 

 • sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne og kronisk syke i alle aldersgrupper, får mulighet til en aktiv fritid med meningsfulle fritids-, kultur- og idrettsaktiviteter 

 • støtte oppunder frivilligheten som bidrar til inkludering og integrering av flyktninger og innvandrere 

 • jobbe for et styrket selvmordsforebyggendearbeid i samarbeid med kommunene 

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!