Skape verdier og arbeidsplasser

Arbeid til alle er vårt viktigste mål

Kvinne i arbeid med hjelm, smiler mot kamera

For å skape full sysselsetting er vi avhengig av et mangfold av bedrifter som bidrar til trygge arbeidsplasser og verdiskaping i Vestfold.  

Vestfold har rike naturressurser, høy innovasjonstakt og et eksportrettet og omstillingsdyktig næringsliv. Det må ivaretas, samtidig som vi sikrer en framtidsretta utvikling. Nå som det grønne skiftet skaper nye muligheter for økt eksport, vil vi utnytte våre fortrinn til å ta en lederrolle. Vi vil bruke det offentliges muskler aktivt i samspill med fagbevegelsen og næringslivet for å tiltrekke oss nye virksomheter, bygge opp nye verdikjeder, skape trygge arbeidsplasser og sørge for økt verdiskaping rundt etablerte næringer.  

Vestfold er en sentral og bærekraftig jordbruks- og matregion. En betydelig mengde matvarer produseres i Vestfold og spiller en viktig rolle for den nasjonale matproduksjonen. Hver fjerde industriarbeidsplass i Vestfold er innen næringsmiddelindustrien. Vestfold Arbeiderparti mener det er viktig at næringen sikres gode og forutsigbare rammevilkår, som trygger en stabil og god tilgang til råvarer fra Vestfold med god kvalitet til videreforedling. Det er viktig både for å øke verdiskapingen, styrke beredskapen og sikre arbeidsplasser i Vestfold.  

For reiselivet i Vestfold vil vi arbeide for målrettede og langsiktige tiltak, blant annet gjennom regionale støtteordninger. Vi vil følge opp den nye næringsstrategien for reiselivet i Vestfold med fokus på bærekraftig utvikling, helårige arbeidsplasser og lokal verdiskaping.  

Derfor vil Vestfold Arbeiderparti:

 • at dyrka og dyrkbar mark som hovedregel ikke skal tillates nedbygd. Utbygging av samfunnskritisk infrastruktur, som jernbane, vil imidlertid ha behov for å bruke dyrka/dyrkbar mark. Det skal stilles strenge krav til utbygger om matjordflytting og nydyrking, slik at vi opprettholder eller øker andel dyrka mark ved slik utbygging 

 • styrke ordningen bedriftsintern opplæring (BIO) og bruke den som strategisk verktøy for å heve kompetanse til ansatte i små og store bedrifter 

 • bidra til framtidsretta omstilling i næringslivet for bærekraft og miljø 

 • tilrettelegge for innovasjon og entreprenørskap som et tilbud for alle yrkesfag 

 • arbeide for at nasjonale seriøsitetskrav skal gjelde for alle offentlige anskaffelser, for å forebygge sosial dumping og arbeidslivskriminalitet 

 • fortsette å ha buss i egen regi og sørge for forutsigbarhet og anstendige arbeidsforhold for de ansatte 

 • være en offensiv støttespiller for industrien og bidra til at næringsmiddelindustrien har kompetente arbeidstakere i et av Norges største matfylker 

 • bidra til å styrke teknologimiljøet i Horten og videreutvikle samarbeidet med Fagskolen og kommunene 

 • støtte kompetansebedrifter som bidrar til grønn omstilling, innovasjon og nyskaping 

 • styrke bransjesamarbeid for rekruttering for å møte næringslivets kompetansebehov 

 • jobbe tett med Medbyggerne for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og fremme seriøse aktører i byggebransjen 

 • følge opp den nye næringsstrategien for reiselivet i Vestfold med fokus på bærekraftig utvikling, helårige arbeidsplasser og lokal verdiskaping 

 • stimulere til klimasmart og bærekraftig reiseliv 

 • stimulere til at virksomheter i Vestfold kan ta del i forsknings- og internasjonaliseringsprogrammer 

 • legge til rette for økt produksjon av jordbruksvarer med sikte på økt selvforsyning 

 • støtte opp om gründere og produsenter som kan øke mangfoldet og tilgangen på regionale spesialiteter og lokale matvarer 

 • styrke samhandlingen mellom aktører innen landbruk, mat og næringsmiddelindustri 

 • stimulere til mer grøfting i innmark, andre hydrotekniske tiltak og driftsformer som gjør jorda i stand til å håndtere mer intens nedbør og ekstremvær 

 • i samarbeid med kommunene sikre klargjøring av arealer til fortsatt utvikling av industri og næringsformål 

 

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!