Bilde av hus og gård midt i en grønn åker

Vestfold skal nå klimamålene

Det handler om Vestfolds framtid

Vi må kutte mer enn idag

Arbeiderpartiet skal nå målet om å kutte 60% av klimagassutslippene innen 2030 sammenlignet med 1990

Klimaendringene er vår tids største utfordring, og hvis vi skal klare å begrense klimaendringene må vi kutte klimagassutslippene raskere. Vestfold Arbeiderparti vil være en pådriver for at vi når klimamålene i fylket vårt.

Vestfold Arbeiderparti vil spille en aktiv rolle for at vi i Vestfold skal nå målet om 60 prosent kutt av klimagassutslippene innen 2030. For å klare dette trengs en klima-og miljøpolitikk som leverer reelle klimakutt. Da må fylke, stat, kommune og næringsliv spille på lag. Vi må forvalte ressursene i fylket vårt på en slik måte at vi tar vare på, og forbedrer, natur og klima for dem som kommer etter oss. 

Klimautfordringen løses best når alle samfunnets krefter bidrar. Vi skal sørge for at Vestfold vil være et fylke der det er lett å være miljøvennlig, og vi vil innta en aktiv rolle for å bidra til å utvikle et nytt, grønt næringsliv. Det er et mål at både offentlige og private aktører tar i bruk nye innovative løsninger, som bidrar til å kutte utslipp og skape verdier. Vestfold skal være et foregangsfylke i klimaarbeidet. Vestfold Arbeiderparti vil forsterke klimabudsjettet som styringsverktøy. Vi skal stille stadig strengere krav til kutt i utslipp på fylkeskommunale byggeplasser, tilleverandører og til fylkes egen transport. 

Landets mest moderne biogassalegg, Greve Biogass, ligger i Vestfold. Bedriften bidrar til betydeligreduksjon av klimautslipp ved å levere både klimavennlig biogass som brukes tiltransport, ogbiogjødsel til matproduksjon i landbruket. Vi skal være en offensiv støttespiller for bedriften og deresfremtidige planer. 

For Vestfold Arbeiderparti vil miljø-og klimahensyn veie tungt på alle politikkområder. Transport er en av sektorene som fører til størst utslipp, og vi vil derfor stimulere til mer miljøvennlig transport. Kollektivtrafikken er et av de viktigste virkemidlene vi har for å gjøre det lettere å velge en grønnere hverdag, og vi vil derfor utvide kollektivtilbudet. InterCitypå Vestfoldbanen med dobbeltspor gjennom hele fylket er en forutsetning for å få gods over fra vei til bane, og derfor står vi fast ved dette. 

Hvordan vi bruker arealer og tilpasser oss til et endret klima er nøkkelfaktorer i arbeidet med å bremse klimaendringene. Som enkeltfaktor er det også den viktigste i arbeidet med å stanse tap av natur. Sammen med kommunene våre har vi nå en unik mulighet til å stake ut en ny og mer klimavennligkurs. Vi skal stake ut en kurs med slagkraftig satsing på grønn innovasjon, teknologi og vekst for hele Vestfold– som igjen bidrar til å skape nye arbeidsplasser. Det skjer allerede mye spennende i Vestfold og mange bedrifter satser nå tungt på det grønne skiftet. Med en aktiv næringspolitikk, med statlige og regionale støtteordninger, skal vi bidra til at nye næringer vokser på skuldrene til eksisterende bedrifter.

Derfor vil Vestfold Arbeiderparti:

 • føre klimaregnskap og styre etter et klimabudsjett for å nå målet om å kutte 60 prosent av klimagassutslippene i Vestfold innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå
 • være en pådriver for at innbyggerne har tilgang til naturområder, og sikre tilgjengelighet i strandsonen
 • innføre en ambisiøs kystsoneplan og være en pådriver for at strandsonen ikke bygges ned.
 • kampen for en frisk og ren Oslofjord vil kreve kraftfulle tiltak på mange fronter for AP er det viktig at Vestfold skal være en ledende aktør i arbeidet med en ren Oslofjord
 • medvirke til innføring av arealregnskap i kommunene med mål om arealnøytralitet – «netto null tap av natur og naturmangfold»
 • skogen skal tas vare på med god og bærekraftig skjøtsel
 • styrke arbeidet mot støy- og lysforurensning i Vestfold
 • stille strenge miljøkrav ved fylkeskommunens innkjøp og som utbygger
 • være en pådriver for gode miljøvalg for fritidsbåter (håndtering av avfall og slam, tømmestasjoner, ladning av el-båter med mer)
 • arbeide for å forbedre nettverket for klimanøytrale fyllestasjoner for bil, buss og tungtransport
 • støtte arbeidet med å etablere Mølen nasjonalpark i Larvik
 • være en pådriver for økt bruk av gange, sykkel og kollektiv i Vestfold
 • innføre et klima- og energinettverk som skal utvikle kompetanse og løsninger som fremmer grønn omstilling, dele erfaringer og bidra til at vi når våre klimamål
 • stimulere til flere tiltak som fremmer sirkulærøkonomi. Et godt eksempel er Greve Biogass. Vi vil også være en aktiv pådriver for å øke gjenbruk av ressurser, blant annet ved å stille krav til at nybygg bygges med klimavennlige materialer, designes for lavt energibruk, samt legge til rette for mer gjenbruk av byggematerialer
 • støtte opp om bruk av bærekraftig energi, blant annet ved bruk av biogass i kollektivtrafikk og være en pådriver for bruk av solenergi på bygg og anlegg
 • legge til rette for ladning av EL-moped ved de videregående skolene våre.
 • ta en aktiv rolle i å sikre nok kapasitet på kraftnettet

 

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!